Pause || Play

TECHNO - GÁZ KFT. BEMUTATJA

"KÉK - VÍZ"
ÉSZAK-BÁCS-KISKUN MEGYEI
Ivóvízminőség-javító Program

KECSKEMÉTI I.- II. SZÁMÚ VÍZMŰTELEP FEJLESZTÉSE

KECSKEMÉT II. SZ. VÍZMŰTELEP FEJLESZTÉSE

Műszaki leírás

A technológiai fejlesztési munkák teljes egészében a Kecskemét II. számú vízműtelepen valósulnak meg. A vízműtelep területén belül is elsősorban a jelenlegi technológiai épületben lévő szűrőházat és alagsori csőrendszert, valamint a technológiai segédüzemeket érintik, továbbá kiterjednek a külön műtárgyakkal megvalósuló légtelítő és nyersvíz átemelő szivattyútelep, valamint a zagyvíz- és iszapkezelés létesítményeinek fejlesztésére is.

A tervezett fejlesztés célja: a termelt víz kifogásolt jellemzőinek javítása, a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő ivóvíz biztosítása, az üzemvitel gazdaságosabbá tétele.

A tervezett vízkezelő technológia: biológiai ammónium-mentesítés, UV-fertőtlenítés, vas-, mangán- és arzén-eltávolítás.

A vízkezelő berendezések maximális technológiai kapacitását a fenti vízhozamra és napi vízmennyiség értékekre kell méretezni.

Tervezett maximális vízkezelő teljesítmény megosztása:

I. sz. vízműtelep : 1000 m3/h
II. sz. vízműtelep : 1500 m3/h

A kezelt (vas- és mangántalanított) víz klórgázos utófertőtlenítést kap, majd a 2 db 2000 m3-es térszíni tárolóba kerül. Az udvartéren található még 2 db 1500 m3 térfogatú tisztavíz-tároló medence is. Ezek üzemen kívül vannak, és a fejlesztés sem érinti azokat. A tárolóból 4 db hálózati szivattyú juttatja a vizet a hálózatba. A szivattyúk részben a földszinti, eredeti szivattyúházban, részben az az alatti, alagsori csőtérben vannak. Ezen kívül az ún. nyári gépházba telepített 2 db szivattyú áll rendelkezésre a hálózati betápláláshoz.

Tervezett vízkezelő technológia

 • Gáztalanítás és légtelítés
 • Nyersvíz átemelés
 • Biológiai ammónium-mentesítés
 • Biztonsági csírátlanítás
 • Vegyszeradagolások
 • Gyorsszűrés
 • Fertőtlenítés, víztárolás, hálózati szivattyúzás
 • Zagyvíz- és iszapkezelés

GYÁRTÁSI, SZERELÉSI, ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

Szereléskor be kell tartani a gépészeti szerelésekre vonatkozó, mindenkor érvényben lévő balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat, a daruzási és magasban vagy mélység felett végzett munkákra vonatkozó előírásokat. Be kell továbbá tartani a minőségellenőrzéssel, hegesztéssel, munka- és tűzvédelemmel foglalkozó fejezetek és tervek előírásait.

A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE, ÁTÁLLÁSOK

A tervezett, lényegében teljesen új technológia berendezései nagyobb részben a meglévő berendezések helyére kerülnek. A technológiai fejlesztés kivitelezési munkái alatt a vízkezelő telep folyamatos üzemvitelét, a vízellátás folyamatosságát úgy kell biztosítani, hogy az átalakítás időszakában jelentkező vízigényeket a Kecskemét I. és Kecskemét II. számú tisztítótelepek ki tudják szolgálni.

A meglévő technológiai berendezések döntő részét és a hozzájuk kapcsolódó csővezetékeket és szerelvényeket – ütemezett szakaszolásokkal – el kell bontani, lényegében ki kell cserélni. Egyidejűleg a tisztítótelepen belül, a meglévő szűrőberendezések fele üzemen kívül helyezhető, és helyükbe telepíthetők az új szűrőtartályok. A tisztítótelepi másik oldali berendezések csak akkor szakaszolhatók ki tartósan és véglegesen, ha a párhuzamos oldal próbaüzeme sikeresen lezárult.

ÜZEMBE HELYEZÉS, ÜZEMPRÓBÁK, PRÓBAÜZEM

Az új berendezések és ezzel az új technológia üzembe helyezését gondosan meg kell tervezni. Az üzemvitel ütemezett átállásai az egyes szerelési ütemekhez és az új technológia üzembe állításához jó szervezést és körültekintést igényel, különösen a biológiai ammóniumeltávolítás berendezéseit illetően. A biotechnológia megfelelő felépüléséhez, beindulásához több hét is szükséges lehet. Ez az idő jelentősen rövidíthető a töltet „beoltásával”, ami pl. működő nitrifikáló reaktor öblítéséből származó zaggyal lehetséges.

A gyorsszűrő mangán-eltávolításhoz szükséges lassú, spontán bedolgozódását is meg lehet gyorsítani a töltet egy részének vagy egészének más vízműben már bedolgozódott anyaggal való kiváltásával. Ezzel a jó hatásfokú mangáneltávolítás az üzembe állítás pillanatától garantálható. Az üzempróbákat megelőzően a csőrendszereket illetve a rendszerbe kapcsolódó berendezéseket nyomáspróbázni és fertőtleníteni kell. A nyomáspróba és a fertőtlenítés a kiviteli, szerelési munkák befejező fázisa.

Nyomáspróba

Az elkészült vezetékeket nyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróba lehet szakaszos vagy integrált. A csővezeték-rendszer azon szakaszait, melyek könnyen lehatárolhatók, lezárhatók (pl. karimás végződésűek), szakaszos nyomáspróbával kell ellenőrizni. A sikeres szakaszos nyomáspróbák után az egyes szakaszok összekapcsolhatók, és a teljes csővezeték-rendszer még egyszer ellenőrizendő integrált nyomáspróbával. A szakaszok kialakítását és a teljes nyomáspróba végrehajtását meghatározza a rendszer illetve egyes részeinek kivitelezési üteme, tervezett üzembe helyezési sorrendje is. A nyomáspróbához a vizsgált vezetékszakaszt a tervezett üzemi hőfokú, ivóvíz-minőségű vízzel kell feltölteni.

Fertőtlenítés

Az elkészült, kezelendő vagy kezelt vizet szállító vezetékeket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha a fertőtlenítésük is megtörtént. A fertőtlenítés azután következhet, hogy a vezetékek a nyomáspróbának megfeleltek, és a szükséges szerelvényekkel, elzáró szerkezetekkel is el lettek látva. A fertőtlenítést az “MSZ 15 286 Ivóvízellátás. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése” című szabvány szerint lehet végrehajtani.

Üzempróbák

A kivitelezőnek a kivitelezési munka részeként üzempróbákkal ellenőrizni és igazolni kell a megvalósított berendezések üzemkész állapotát. Az üzempróbák során meg kell történnie a vízzárósági és tömörségi próbáknak, a gépek próbaforgatásainak, a villamos berendezések megelőző műszaki felülvizsgálatának ill. a mérőműszerek kalibrálásának is.

Próbaüzem

A sikeres üzempróbák után, illetve ha az egyes technológiai berendezések üzemképes állapotban vannak, következik a teljes technológia próbaüzemeltetése. A „teljes technológia” valamennyi sorba kapcsolt technológiai lépés üzemelését jelenti, de az ütemezett átépítés következtében egyes fázisokban ez lehet csak egyik párhuzamos technológiai sor, ilyen értelemben „fél technológia”.

A próbaüzemeltetés a technológiára vonatkozóan kidolgozott kezelési utasítás és részletes próbaüzemi terv alapján történik. A próbaüzem értékelését a próbaüzemi zárójelentés foglalja össze, mely az üzemeltetési engedély kérelmének fontos melléklete lesz.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A szerelési-építési munkák során keletkező bontási és építési hulladékokat anyag ill. újrahasznosíthatóság szerint külön válogatva össze kell gyűjteni és amennyiben az tovább felhasználható, hulladékhasznosító-gyűjtőhelyre kell elszállítani. A nem hasznosítható hulladékokat az azok befogadására alkalmas hulladéktároló helyre kell szállítani. A kivitelezés során keletkező inert hulladék csak hasznosítási engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át, hulladéklerakón nem ártalmatlanítható.

Az üzemeltetés döntően a Bácsvíz Zrt. feladata és hatásköre. A próbaüzem időtartama alatt azonban a fővállalkozónak is pontos képpel kell rendelkeznie az esetlegesen adódó hulladékgazdálkodási feladatokról.

ÜZEMBE HELYEZÉS, ÜZEMPRÓBÁK, PRÓBAÜZEM

A munkák során a kivitelezőnek maradéktalanul be kell tartania a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat és szabványokat.

Az építés során alkalmazott szállító- és munkagépek üzemeltetéséhez használt üzemanyagok és kenőanyagok a környező talajba és élővízbe nem juthatnak be, mivel azok a környezetet károsítják. A fejlesztés megvalósítása során különböző szennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe. A legjelentősebb és legveszélyesebb előforduló légszennyező anyagok a gépek kipufogó gázai, a csővezeték fertőtlenítésekor esetleg felszabaduló klór és a munkák során keletkező por. Ezek mennyiségét és hatását a lehetőségek szerint korlátozni kell; a gépek üzemeltetésekor keletkező káros égéstermékek mennyiségét az idevonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani.

A beépülő, zajt okozó gépek és berendezések úgy vannak elhelyezve az épületekben, hogy az általuk okozott zajok és rezgések a megengedett határértékek alatt legyenek. Az új gépek egyenként és egyidejűleg nem okoznak nagyobb zajterhelést, mint a jelenlegi ellenőrzött gépek. Az új gépek a technológiai helyiségekbe kerülnek. A légtechnikai gépek saját hangtompító burkolatokkal vannak ellátva.

A vízmű kialakítása olyan, hogy a környezetre gyakorolt káros hatások lehetősége minimális. A vízműnek a környezetre káros fizikai, kémiai, vagy biológiai hatása nincs.

KECSKEMÉT I. SZ. VÍZMŰTELEP FEJLESZTÉSE

PRÓBAÜZEMI TERV

A PRÓBAÜZEMET MEGELŐZŐ TENNIVALÓK

A kivitelező a kivitelezési munka részeként üzemképességi- és üzempróbákkal ellenőrzi és igazolja a megvalósított berendezések üzemkész állapotát.

Az üzempróbák során igazolni kell, hogy
 • • a megvalósítás a terveknek megfelelő,
 • • az alkalmazott anyagok minőségileg megfelelőek,
 • • a gépek és berendezések teljesítménye megfelel a tervek előírásainak és a gyári műbizonylatok adatainak,
 • • a kivitelezett berendezések és műtárgyak megfelelnek a biztonságtechnikai előírásoknak és azoknak megfelelően üzemeltethetők.

Az üzempróbák során meg kell történnie a vízzárósági és tömörségi próbáknak, a gépek próbaforgatásainak ill. a mérőműszerek kalibrálásának is.
A próbaüzemelés alatt a vízkezelő berendezéseket az ideiglenes Kezelési utasítás szerint kell üzemeltetni. A próbaüzemeltetés során történik meg a leendő kezelőszemélyzet elméleti és gyakorlati oktatása is. Az elméleti oktatást a próbaüzem megkezdése előtt kell megtartani, míg a gyakorlati oktatás a próbaüzem alatt történik.

A PRÓBAÜZEMET MEGELŐZŐ TENNIVALÓK

A végrehajtott műveleteket a résztvevők értékelik és aláírásukkal hitelesítik. Az így megszületett jegyzőkönyvek a próbaüzemi zárójelentés mellékletei lesznek.

Laboratóriumi vizsgálatok

A próbaüzem alatt a nyersvízből, a nitrifikáló reaktor és a gyorsszűrő után a kezelt vízből hetente legalább kétszer a következő paraméterek vizsgálatát - legalább az utolsó 3 héten akkreditált laboratóriumban - kell elvégezni: hőmérséklet, pH, arzén, vas, mangán, ammónium, nitrát, nitrit. A fenti paraméterek tekintetében hetente egyszer a tisztított, hálózatba kiadott vízre vonatkozóan is célszerű egy-egy ellenőrző vizsgálatot végezni. A nyersvízből, a nitrifikáló reaktor és a gyorsszűrő után szintén hetente egyszer mikrobiológiai (bakteriológiai) és mikroszkópos biológiai vizsgálatot is kell végezni a következő paraméterekre vonatkozóan: telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, férgek. Továbbá legalább egyszer a következő paraméterek értékét is célszerű ellenőrizni mind a nyersvízből, mind a tisztított vízből nyert vízmintán: oldott oxigén, m-lúgosság, összes keménység.

KÉPES BESZÁMOLÓ

KAPCSOLATCloser